noterden avukat vekalet

Noterden Avukata Vekalet Vermek

Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Kendiniz adına veya vasisi olduğunuz kişiler adına istediğiniz herhangi bir avukata yasal olarak vekaletname verebilirsiniz. Bir avukatın sizi temsil etmesi için Noterden Avukata vekaletname verebilirsiniz.

Şirketin avukata vekalet vermesi için, tüzel kişilik adına hareket etme yetkisine sahip şirket çalışanı olması gerekir. Bir avukata vekaletname vermek için en az 18 yaşında olmak yeterlidir. Noter tarafından verilen vekaletname onayı tamamlandıktan sonra, avukat belirlediğiniz konuda sizi temsil etmeye yetkili olacaktır.

Uzaktan Vekalet Verme

Başka bir ilden Avukata vekaletname vermek;
Vekaletname vereceğiniz kişi ile farklı yerlerdeyseniz, vekaletname vereceğiniz kişi gerekli bilgileri size whatsapp/ e-posta ile gönderir. Bu bilgilerin fotokopisini bilgisayardan yazdırabilirsiniz. Sahip olduğunuz belge ve kimlik kartınızın fotokopisi ile notere giderseniz, vekaletname vereceğiniz kişi olmadan vekaletname verebilirsiniz. Daha sonra vekaletname verdiğiniz kişiye posta/ kargo yoluyla vekaletnameyi göndereceksiniz.

Hangi Durumlarda Vekaletname Verilir?

Boşanma, icra, mal paylaşımı, alım-satım yetkisi, ceza, tespit gibi tarafı olduğunuz bir dava için avukata vekaletname verebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir konuda bir avukata vekaletname verebilir ve yetkilerini belirleyeceksiniz. Vekaletname verilen avukat sizin adınıza her türlü bilgi ve belgeyi toplamak ve sizi en iyi şekilde savunmak zorundadır.

Avukat, Sizin ilk defa Başınıza Gelen Şeylerin Yüzlerce Çeşidine hakimdir.
Avukata genel vekaletname vermenin sakıncaları

Bir avukata vekaletname verirken; vekaletname ücreti, konusu, süresi, yetkisi ve kapsamı dikkatle seçilmelidir. Bir avukata sınırsız yetki vermek ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususların avukata verilen vekaletnamede noter huzurunda imzalanmasında fayda vardır.

Bir avukat genel bir vekaletname ile ne yapabilir?
Ne vekaletname verirken dikkat edilmesi gerekir?

Türkiye’ye Avukat Tutmak için ihtiyacınız olan bazı işler var, ancak pahalı biletler için para veremiyor musunuz, yoksa zaman ayırmıyor musunuz?

Aklınıza gelen ilk çözüm, avukata vekaletname vermek olabilir. Böylece, vekaletname verdiğiniz kişi işlemlerinizi sizin adınıza yürütürken hem zamandan hem de paradan tasarruf edersiniz.

Peki, bir vekaletname verirken dikkatli olmanız gereken bazı konular olduğunu biliyor muydunuz, yoksa istenmeyen sonuçlar doğurabilir misiniz?

“Avukatlar genel vekaletname ile kişinin varlıklarını satmak ve bankalardan paralarını çekme yetkisini olduğunu düşünmek yanlıştır.” Avukat, müvekkilinin mallarını satamaz veya bankadan parasını vekaletnameye özellikle bu yönde bir hüküm konmadıkça çekemez. ‘

Vekaletname Süresi

Avukatınızla bir vekalet ilişkisi kurduysanız, bu genellikle belirsiz bir ilişkidir. Yani, proxy ilişkisini sona erdirene kadar devam eder.

Ancak bu mutlak kural değildir. Tabii ki, istediğiniz sadece bir veya daha fazla iş için vekil olarak bir avukat atayabilirsiniz.

Vekalet ilişkisinin süresi dolmuşsa ve atadığınız kişi buna rağmen sizin adınıza bazı işlemler yaptıysa, vekaletname olmadan iş yapma hükümleri tarafından uğradığı Zararı veya duruma göre yapılan işlem nedeniyle uğradığınız zararı size ödemekle yükümlü olabilir.

İkinci bir avukata vekalet verilmesi

Bir davayı takip etmek için birden fazla avukata atanabilir. Müvekkil, davanın başında birden fazla avukata vekaletname vermişse, sorun yoktur; bu avukatların her biri, kendilerine verilen yetki dahilinde bağımsız olarak hareket edebilir.

Avukat işlemlerine itiraz
Atadığınız avukat, kendisine verdiğiniz yetkilerin dışında bir işlem yaptıysa, tam cezai ve yasal sorumluluğu vardır.

Bu durumda, avukata karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Öte yandan, avukat, kendisine verdiğiniz yetkiler dahilinde olmasına rağmen size zarar verecek eylemler yaptıysa, işlemin sizin için bağlayıcı bir sonucu olacaktır.

Bu nedenle, bir vekalet ilişkisi kurarken, verdiğiniz yetkilere ve o kişiye olan güveninize dikkat etmelisiniz.

Avukatlık Hakkının Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi

Her şeyden önce, vekilinize verdiğiniz yetkilere çok dikkat etmelisiniz. Bu kişiye verdiğiniz yetkiler yalnızca gerçekleştirmesini istediğiniz işlemlerle sınırlı olmalıdır.

Başka bir önlem, bir vekil tayin ettiğiniz kişi ile yapılan sözleşme içeriği için ona ücret maddeleri eklemektir.

Böylece, karşılıklı bir ilişki içinde sizi bilgilendirmek zorunda olması gibi yükümlülükler sayesinde, adım adım yapılan işlemleri izleme fırsatına da sahip olabilirsiniz.

Verilen Vekaletnamenin Geri Çekilmesi

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vekaletname anlaşmasının nasıl yapıldığıdır.

Sözleşme noter aracılığıyla yazılı olarak yapılırsa ve avukata bir belge verilirse, avukatlık ilişkisinin sona ermesi de noter aracılığıyla yapılmalıdır.

Eğer vekalet ilişkisi sözlü olarak kurulursa ve vekalet ilişki kurabileceği kişilere bildirilirse, vekalet ilişkisinin sona ermesi de vekalet ilişkisinin sona ermesinin ilişkinin olduğu kişilere duyurulması şeklindedir.

Bir azilname yapmak için istenmeyen eylemlerin önüne geçer.

Avukata Vekalet Vermek

AVUKATA VEKALET VERMEK

Avukata Vekalet Vermek için Gerekli Belgeler:
Avukata vekaletname verme için nüfus cüzdanı ile notere gidiniz.

Boşanma Davası Avukat Vekaletname vermek için ayrıca iki fotoğraf lazım. “BOŞANMA DAVASI” ibaresi ve “eşin ismi” açıkça belirtilmesi zorunludur.

Şirket için Avukata vekaletname verilecekse imza sirküleri ve yetki belgesi gerekir. Şirket yetkilisi hem şirketi adına hem de kendisi için tek bir vekaletname çıkarmak isterse “şirket adına vekaleten şahsı adına asaleten ibaresi” yazdırmalıdır.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Türkiye’de Avukata Vekalet Vermek (Power of Attorney in TURKEY):

Yurt dışında yaşayan herkes o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletname belgesi Türkiye’deki Avukata Vekalet Vermek şartı “Apostille Convention” ifadesidir.

Avukata Vekaletname Verme Noter Ücreti 2021 Yılı için 100 – 250 TL

Avukata vekalet verirken nelere dikkat edilmeli?

Vekaletin süresi aksini istemedikçe sona ermez.

Avukat vekaleti nasıl geri alınır?

Basitçe Avukat – Müvekkil arasında karşılıklı imzalı vekillik sıfatının sona erdiği imzalı sözleşme yeterlidir, o tarihten sonra aykırı davranan taraf sorumlu tutulabilir. Banka ve tapu işleri için Noter azilnamesi alıp ilgili işyerine bir nüshasının verilmesi daha garantili tercih olacaktır. Devamını oku

noterden avukat vekalet

Türkiye’de Avukata Vekalet Vermek (2021)

Vekâletname

Tanım: Resmi koşullara tabi, karşılıklı güvene dayalı, yapılacak işlemin niteliğini ve içeriğini açıkça tanımlayan, herhangi bir tereddüt ve şüphe duymadan yasal eylemleri yerine getirme gücünü içeren bir sözleşmedir.
Başka bir deyişle, vekaletname, bir kişinin vekil olmasını sağlayan noter tasdikli bir belgedir. Vekaletname vermeye yetkili kurum  noterler ve yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri ve Türk Konsolosluklarıdır. Buna ek olarak, yabancı devletler yetkili makamları tarafından kendi yasalarına göre vekaletname verebilirler.
Ayrıca, 1111 Sayılı Kanunun 61.maddesinde belirtilen makamlar tarafından verilen belgeler, 2 ay ile sınırlı olarak vekaletname olarak kabul edilir.

Türkiyede avukat görevlendirmek isteyen vatandaşlarımız, bunu ancak noterden tasdikli bir vekaletname ile yapabilirler.
Sadece yazılı şekilde verilen vekaletnameler, noter tasdiki yoksa yeterli görülmemektedir.
Türk vatandaşları için Türkiye’de noterler ve yurtdışında konsoloslukların noterlik daireleri örnek tip vekaletnameleri hazır bulundururlar. İlgili kişiye uyan vekalet tespit edildikten sonra müvekkil ve avukatın bilgileri yazılır. Vekalet veren kişi noterde vekaletnameyi imzalar. Ardından noter tarafından her vekaletnamenin kendi özelliğine göre vekaletname ücreti hesaplanır. Kısa ve basit vekaletnamelerde ücret düşük, uzun ve detaylı vekaletnamelerde ücret yüksektir. Avukat vekaleti ücreti 2021 yılı için 100 – 250 TL.

avukata vekalet vermek
avukata vekalet vermek

Boşanma davası, yurtdışından alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanıma tenfizi ve gayrimenkule dair vekaletnamelerde vekalet verenin fotoğrafı da yapıştırılıp onaylanmak zorundadır.
Yabancılar da Türkiye’de avukat görevlendirmek istediğinde Türk vatandaşları için aranan şartları aynen yerine getirmek zorundadırlar. Yani yabancılar kendi ülkelerindeki bir noter huzurunda Türkiye’deki avukata vekalet verebilecektir. Yabancılar için ek bir şart daha vardır. Yabancı müvekkil, yabancı noterden aldığı vekaletnameyi o noterin bölgesindeki yetkili makam tarafından “Apostille” şerhi yazdırmak zorundadır. Bunun nedeni, yabancı resmi makamlardan alınan belgelerin ancak Apostille alınması şartıyla Türkiye’de geçerli sayılmasıdır.
Türkiye’de veya yurtdışında Türk noterinde vekaletname çıkarmak isteyen yabancılara bu imkan da sağlanmıştır. Ancak ilgili kişinin Türkiye’deyse noterden yeminli bir tercüman ile yurtdışındaysa ilgili konsoloslukça tanınan bir tercümanla başvurması şarttır. Bu durumda tercüman, bir yandan vekalet verecek kişinin kimlik bilgilerini notere çevirir diğer yandan vekaletname içeriğindeki yetkilerin ne anlama geldiğini vekalet verecek kişiye anlatır. Vekaletnamede tercümanın kimlik bilgileri ve imzası da yer alır.
Power of Attorney in Alanya-TURKEY: Türkiye’de avukat görevlendirmede vekaletnameye noter tasdiki şartı uygulaması kanaatimizce artık eskimiştir ve tartışılmalıdır. Hızlanmış iş ve hukuk trafiğinde öncelikle tüketicilerin ama aynı zamanda avukatların da aleyhinedir. Tüketici açısından bu uygulama, noter harçları, yol masrafları ve zaman kaybı düşünüldüğünde her yıl yüz milyonlarca liraya mal olmaktadır. En önemlisi de hak aramayı zorlaştırmaktadır. Avukat açısından ise müvekkilin bir an önce işi başlatmasını zorlaştırmaktadır.
Türk vatandaşı olsun yabancı olsun Türkiye’de avukat görevlendirmek isteyen bir şahsın veya şirketin avukatça kendisine sunulan gerekli vekaletname metnini okuyup imzaladıktan sonra avukata vermesi yeterli sayılmalıdır. Avukat tarafından mahkemelerde ve diğer resmi dairelerde bu şekilde bir vekaletname ile yetki verilen konularda işlemler yapılabilmelidir.
Muhtemel suistimallere karşı, bu yola başvuran avukatlara ağır yaptırımlar uygulanarak bu muhtemel sakıncalar minimize edilebilir. Ek olarak dava acma, takip etme, mahkeme dışında iş takibi gibi klasik avukatlık faaliyetleri dışında kalan gayrimenkul devri vs. gibi bazı özel konularda vekaletin noterden çıkarma şartı aranmaya devam edilebilir.

POA in TURKEY
Power of Attorney in Alanya

Hukuk sistemi gelişmiş ve Türkiye de dahil pek çok ülkeye hukuk ihraç eden Almanya’da avukat görevlendirmek için kural olarak noter tasdiki gerekli değildir. Müvekkil tarafından imzalı yazılı vekaletname yeterli sayılmaktadır.

webhatti/avukata-nasil-vekalet-verilir?


Avukata vekalet nasıl verilir?
Noter veya Konsolos
-isim – İmza -Adres -Düzenleme yeri – Tarih ve günlük numarası yazılmalıdır.
Vekalet veren avukat ise kimlik kartına, avukatın kimlik belgesi ve adresi de dahil olmak üzere hazırlanmalıdır.

Kimlik tespiti için uygun ve vekalet verenin son durumunu gösteren bir fotoğrafı yapıştırılıp mühürlenmelidir.
Yapıştırılmadıkça sadece zımba ile ekli fotoğraflar kabul edilmez.
Tüzel kişileri temsil eden vekaletnameye bir fotoğraf eklemek zorunlu değildir.

Vekaletnamede düzeltme ve çıkıntı şeklinde yapılacak düzenlemeler, veren makam tarafından bir mühür ile onaylanmalı ve imzalanmalıdır.
vekaletin vekaleti verilirken, orjinal vekaletnamenin tüm sayfaları çoğaltılmalı ve daha sonra verilen vekaletnameye eklenmelidir.

Vekaletnamede kullanılan mühür, 1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mühür Yönetmeliği uyarınca düzenlenmeli, plastik damgalı vekaletname kabul edilmez.
Herhangi bir Tapu veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekaletnamenin bir kopyası, ilgili Müdürlükçe tüm sayfaların sunulduğu ad, unvan, onay tarihi ve parsel sayfasını belirterek diğer müdürlükler tarafından kullanılabilir.

Türkiye’deki Avukata vekaletname vermek için gerekli evraklar:

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noterlik büroları tarafından verilen vekaletname, K. K. T. C. yetkili makamlar tarafından onaylanan belgelerin Türk makamları tarafından yapılmış gibi ele alınacağı ikili bir sözleşme yapılmıştır. Bu nedenle, hiç bir tasdik ya da onay aranmaz. 
  • Lahey Sözleşmesi uyarınca, kendi ulusal mevzuatına uygun olarak hazırlanan vekaletname de Fransızca olarak <APOSTILLE> (Convention   De La Hae du Octobre 1961) ibaresiyle imzalanırsa bu vekaletname ve belgeler, o yerdeki Türk Konsolosluğunun onayı olmadan kabul edilir.
  • Lahey sözleşmesine tabi olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin mevzuatına uygun olarak hazırlanan vekaletnamedeki noterin imzası, o yerdeki Türk konsolosluğu tarafından ayrıca onaylanır.