Avukat Ücret Tarifesi 2022

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca görevlendirilen avukat ve müdafilere yapılacak Avukat ücreti, 2022 sayılı tarife Resmi Gazete’de yayımlandı.

Soruşturma aşamasında takip edilen işler için 649 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL ödenecektir.

baro.org

2022 yılı 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan yeni tarife aşağıdaki gibidir:

 1. Soruşturma aşamasında takip edilen çalışmalar için 649 TL,
 2. Sulh ceza hakimliklerinde izlenen çalışmalar için 1.011 TL,
 3. Asliye Ceza Mahkemeleri :
  • Takip eden davalar için 1.113 TL
  • seri usule uygun olarak takip edilen işler için 465 TL,
 4. Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için 1.997 TL,
 5. Çocuk mahkemeleri:
  • Çocuk mahkemelerinde izlenen davalar için 1.113 TL,
  • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için 1.997 TL,
 6. İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ile İcra Hakimleri gibi mahkemelerin takip ettiği davalar için 1.113 TL,
 7. Hukuk mahkemeleri:
  • Bölge adliye mahkemelerinde görülen davalar için 1.997 TL,
  • Yargıtay’da görülen davalar için 2.248 TL

Dikkat! Bu ücret Tarifesi Devletin Görev Atadığı Avukata Verilecek ödemeyi kapsar. Kişilerin Avukat Vekaleti ile Avukat Tutma ve Avukat Ücreti farklı bir uygulamadır. Devamını okuyunuz.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık Ücreti Tarifesi, Avukata vekalet verme ücreti ile başlar; her bir ofisin kendi uygulaması, bağlı Barolar Birliği ve Sendika tarafından belirlenir ve sonuçta taraflar tarafından sözleşme özgürlüğü sınırları dahilinde karara bağlanır.

Kararlaştırılan ücret sözleşmelerinde, Alanya Avukatları için Antalya Barosu Ücret Tarifesinde ve Türkiye B.B. tarafından belirlenen ücret tarifelerinde uyulması gereken ortak temel ilkeler bulunmaktadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu savunuculuğun bir kamu hizmeti olduğunu açıkça ifade etse de birçok maddede ücret karşılığı yapıldığını göstermiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda özel sözleşme türleri arasında vekalet sözleşmesine uygulanacak hükümler 502nci Madde ile 514 üncü madde arasında yer almaktadır.

1136 ve 6100 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri ve genel hükümleri uygulanır.

Aynı şekilde 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda (Madde 323), vekaleten takip edilen işlerde avukatlık ücreti olduğu tespit edilmiştir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak, Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen Asgari Avukatlık Ücret Çizelgesini ve Antalya Barosu’ndaki üyeleri tarafından uygulanması gereken Antalya Barosu Ücret Çizelgesini oluşturur.

Antalya Barosu Alanya Avukat Ücretleri için Tıklayınız.

Alanya’da çalışan her avukat, mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla kendi ücret tarifelerini ve politikalarını belirlemekte serbesttir.

Dava Kaybedilirse Avukat Ücreti Ne Olacak

Dava kazanılırsa ücret alınır” veya “Dava kaybedilirse ücret alınmayacak” ya da “Sadece karşı taraftan tahsil edilecek ücret” kararı verilemez. Böyle bir ücret maddesi geçersizdir. Ücretsiz EYLEM YASAĞI uyarınca, bu sözleşmeyi yapan Avukata Baro tarafından ceza
verilir.

Dava Nasıl Açılır?

Davanız olumsuz sonuçlandırılırsa ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi?

Bir avukatınız varsa, bu konularda sizi tam olarak bilgilendirmesini isteyin;

 • Davanız size ne kadara mal olacak? (Dava ücreti, masraflar ve avukatlık ücreti kaç lira?)
 • Davayı kaybederseniz katlanacağınız ek maliyet ne olacak? (Tamamlanacak dava ücreti, diğer tarafa ödenecek avukat ücreti, mahkeme masrafları kaç tutar?
 • Maruz kaldığınız adaletsizliği gidermek için uygulanabilecek başka yasal yöntemler var mı?

Bir Avukat Tutmak Gerekli mi?

Hayır, bir avukat tutmak zorunlu değildir.
Dava dilekçesi, dava ücreti, avans ücreti ve gider avansının ödenmesinden sonra ilgili mahkemeye kaydedilir ve dava ücreti sadece gider avansı ve davanızın görüldüğü tarihte dosyalanacaktır.
Bir dava açmak, dilekçenizi dava ücreti ve gider avansı ile birlikte “yetkili mahkemeye” göndermekten oluşur.

Dava Açarsam Para Ne Zaman Ödenir?

Bir dava açarken, davacı olarak, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan listede belirtilen miktarın belirli bir miktar yargı ücreti ve avans ücreti ödemeniz gerekir.
Bu soruya kesin bir cevap olmadığından ve yanlış mahkemeye başvurmak; sizin için zaman, para ve hak kaybına neden olabileceğinden, davanızı dosya açmadan önce bir avukattan profesyonel yardım almak yararlı olabilir.

Dava Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Bir avukattan bilgi almayacaksanız, kedinize aşağıdaki soruları sorun;

 • Dava açmak için yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin misiniz?
 • Davanızı takip etmeye kararlı mısınız? Bir dava açtıktan sonra takip edilmemesi, davanızın reddedilmesine veya düşmesine neden olabilir.

Bir dilekçe ile açılabilen dava, bir ücrete tabi ise bu tutarı ödeyerek ve eğer değilse, sadece gider avansını toplayarak tamamlanabilir.
Bu açıklama kolay görünse de, dava açmak önemli yasal etkileri ve potansiyel mali yükü olan ciddi bir iştir.


Bir dava açmak için ne yapmalı? Dava mahkemeye bir dilekçe ile açılır.
Mali durumunuz bir avukat tutmak için uygun değilse, il barosuna başvurma ve “adli yardım” kapsamında bir avukatın atanmasını talep etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın.

Adalet: Hakkınızın Kaybolmasına izin vermez.

Geriye Dönük Staj Parası Dilekçe Örneği

Staj Ücret Alacağı Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Staj Davası, Staj Yapılan İşletmenin Bağlı Olduğu Kuruma Açılır.

Staj yapılan hastaneler işletme statüsündedir.

Stajın ücretsiz olacağı konusunda sözleşme olsa bile geçersizdir

Staj ücreti mahkeme kararı (ÖZET): Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle usul ve yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, TBK’nun 147/1 maddesi uyarınca alacağın ücret alacağı niteliğinde olması nedeniyle,Davanın zaman aşımı süresi içinde açılmış olmasına, 3308 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca “iş yerlerinde yapılan pratik eğitimin giderlerinin işyerlerince karşılanacağının” hükme bağlanması nedeniyle davacının staj yaptığı işletmenin bağlı olduğu kuruma davayı yöneltmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına,

Staj yapılan hastanelerin 3308 sayılı Yasa kapsamında işletme olarak nitelendirilmesine, Tip 2 sözleşmelerinin işletme müdürü sıfatıyla hastane müdürü tarafından imzalanmasına, stajın ücretsiz olacağı konusunda Tip 2 sözleşmesinde hüküm olsa dahi bu hükmün 3308 sayılı yasanın 25. maddesi hükmü karşısında geçerli olmamasına,

Bu kanuna göre yapılan sözleşmelerde kanun hükümlerine aykırı düzenlemelerin yapılamamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerel mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, davalı kurum vekilinin yerinde görülmeyen istinaf taleplerinin HMK.nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Her ne kadar bilirkişi tarafından ….. yılı yaz staj ücreti alacağının toplama hatası yapılarak xxx TL olarak belirlendiği görülmüş ise de, XXX,xx TL olarak hesaplanması gerektiği, bilirkişi tarafından …. yılı yaz staj ücreti alacağına ilişkin hesaplamanın maddi hatadan kaynaklandığı,

Yargılama aşamasında davalı tarafından …… ayı bordro karşılığında toplam xxxx TL ödeme yapıldığı dikkate alındığında davanın yapılan ödeme miktarı kadarı kadar konusuz kaldığı, davadaki haklılık durumuna göre davanın konusuz kalan kısmına ilişkin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden davalının sorumlu olması gerektiği, davacının talep edebileceği staj ücreti alacağının kalan xxx,xx TL olduğu tespit edildiğinden davalı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir.

3308 sayılı Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca, işletmelerde mesleki eğitim gören çırak, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin staj parası, asgari ücretin yüzde otuzundan az olamaz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı staj paraları ödenecektir.

Avukatlar için Staj Parası Dava dilekçesi

(Adli Yardım Taleplidir)
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
……….

DAVACI : ….

VEKİLİ :..

DAVALI : ……….. Bakanlığı- ANKARA
ADRES : …………… ANKARA
DAVA DEĞERİ : xxx TL
TALEP KONUSU : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla, müvekkile ödenmeyen XXX TL ücret alacağının davalı kurumdan tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil ……………….. ili ……………..ilçesinde x lisesinde 20…-20…. yılları arası eğitim görmüş ve mezun olmuştur. Müvekkil okul müfredatı gereği zorunlu olan stajını … ……… Kurumunda / işyerinde 20..- 20.. eğitim öğretim yılında kesintisiz olarak yapmıştır. Müvekkilim için , eğitim gördüğü okul tarafından stajını kesintisiz şekilde yaptığını gösterir staj dosyası oluşturulmuştur.Mezkur staj dosyası müzekkereyle talep edilebilir.

2) Müvekkil ile davalı kuruma bağlı okul arasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinden doğan ücret alacağı konusunda , Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme gereği müvekkilin tabi olduğu statü okul müdürleri ve öğretmenler tarafından müvekkile bildirilmiş olup, sözleşmenin esasları hakkında bir staj uygulaması izleyeceği hususu vurgulanmıştır. Ayrıca imzalanan sözleşmesinin 5. Maddesinde ‘İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenecektir.’ İbaresi olmasına karşın davalı tarafa bağlı okul tarafından müvekkilime , beceri eğitimine rağmen herhangi bir ödeme yapılmamıştır.Mezkur sözleşme müzekkereyle talep edilebilir.
3)Müvekkilimin staj gördüğü işletme ve okul kurumu arasında ücret ödenmeyeceği konusunda herhangi bir yazılı anlaşma yapılmamıştır. Müvekkilim staj dönemi boyunca ücretinden feragat etmemiş ve herhangi bir ibra sözleşmesi imzalanmamıştır. Böyle bir sözleşmeyi müvekkilim imzalamış olsa bile bu MK md. 2 gereğince dürüstlük kuralına aykırıdır ve o dönemde müvekkilim bu tip bir sözleme yapma fiil ehliyetin de sahip değildir. Kaldı ki 6098 sayılı TBK 420. Maddesi ibrayı sıkı şartlara bağlamıştır. Müvekkilimle imzalanan herhangi bir ücret alacağının kalmayacağına dair sözleşmenin geçerli olabilmesi için; a) yazılılık şartı gerçekleşmiş olmalı, b) ibra tarihinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak bir aylık süre sonrasına ilişkin olmalı, c) ibra konusu alacağı türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalı, d) Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname olarak TBK hükümlerine göre kesin olarak hükümsüzdür.
4)Ayrıca müvekkilimin hak kazanmış olduğu ücret alacağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağıdır. Müvekkilin hak kazanmış olduğu ücret alacağı davalı kurumdan 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 147. maddesinin amir hükmü gereği geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı içinde tahsili mümkündür.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, BK, 3308 Sayılı Kanun ve ilgili diğer yasalar.
KANITLAR : Öğrenci staj dosyası, Sözleşme örneği, ve sair her türlü delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda bahsedilen ve mahkemece resen dikkate alınacak sebeplerle;
1)Müvekkilimin yargılama giderlerini karşılayacak maddi durumunun olmamasından ötürü mahkemeniz nezdinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucu adli yardım talebimizin kabülüne,
2) Müvekkil öğrencinin staj yaptığı okulda, kurum müdürlüğünden staj dosyası ve müvekkille imzalanan sözleşmenin istenmesine,
3)Müvekkilin Staj Dönemine ait zorunlu sigorta kapsamında sigorta bilgileri için SGK dan hizmet dökümünün istenmesine,
4)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla XXX TL ödenmeyen staj ücret alacağının davalıdan alınmasına karar verilmesine,
5)Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…./20…


Avukat Gerekli mi?

Avukata danışmak neden ücretli?
Avukata bürosunda soru sorabilirsiniz sohbet, tanışma hal bildirimi kapsamında tabiî ki de ücret talep edilmez. Ancak; hukuki danışmanlık hizmeti alındığı takdirde yasal ücret alınır. Hukuki danışmanlık davanın sonucunu ve süresini lehte etkileyebilecek çözüm önerileridir.

Acaba avukat tutmasam ne zararı olur?
Avukat tutmak genellikle mecburi değildir. Davanızı kendiniz açıp, belli süreçleri takip ederek kendi adaletinizi arayabilirsiniz. Adliye binasına girdiğinizde hangi odaya gideceğinizi bile üç kişiye sormadan bulmak çok zor. Devamını oku