Tutuklama Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Tutuklama kararı sonrasında tutuklu yakınları, “Gözaltı kararına nasıl itiraz edilir?”, “Kim itiraz eder?” ve “Tutuklama emri ve yasal itiraz süreci” konularında adli yardım almalıdırlar.
Tutuklama kararı, hâkim tarafından verilir.
Soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hâkimliği, kovuşturma aşamasında davanın açıldığı mahkeme tutuklama kararı verir.

Tutuklamanın sebebi nedir?
Tutuklama kararı verebilmek için, suç varlığını ve CMK’da belirtilen tutuklama nedenini gösteren özel delillerin varlığını araştırmak gerekir.
Tutuklama nedenleri; Sanık veya sanıklar delil saklama veya kaçma şüphesi, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanıklara ve mağdurlara baskı uygulama eylemlerinde bulunması gibi muhtemel durumlar olabilir.
Tutuklama nedenleri nelerdir? Tutuklamaya karar vermek için, CMK’da güçlü bir cezai suç şüphesinin varlığını kanıtlayan özel delillerin varlığı ve özel davada belirtilen tutuklama nedenleri aranmaktadır.

CMK 101 / 268

Şüphelinin temel tutukluluk hakları nelerdir?

Sorgulanma sırasında avukat desteği ve adli yardım alma hakkı vardır.
Aleyhine yapılan suçlamalar hakkında ifade vermeme hakkına sahiptir.
Sanık, şüpheyi ortadan kaldırmak için kendi lehinde var olan delilleri talep ederek savunma hakkını kullanır.

Tutuklama Kararına Nasıl İtiraz Edebilirim?

Tutuklamaya itiraz süresi, şüphelinin veya sanığın tutuklandığı tarihe bakılmaksızın olabilir. Tutuklama kararına itiraz, karardan haberdar olduktan sonra yedi gün içinde yapılmalıdır.

Tutuklama emrine itiraz, kararı veren mahkemeye dilekçe verilerek veya tutanağa işlenmek kaydıyla tutanak sekreterine ibraz edilerek yapılabilir. Temyiz edilen hâkim veya mahkeme uygun görürse, kararını düzeltir veya 3 güne kalmadan görüş bildirecek olan diğer makama sevk eder.

Tutuklamaya Kim itiraz Eder?

Tutuklama kararına Cumhuriyet savcısı, sanık, davaya iştirakçi veya bu sıfatı alabilecek ve suçtan zarar gören kişiler ile tutuklunun birinci derece yakınları itiraz edebilirler. Alanya Avukatları yasal temsilcisi olduğu davalarda tutuklamaya itiraz edebilirler.

Gözaltı Süresi En Fazla Ne Kadardır?

Asliye Ceza mahkemesi için tutukluluk süresi 1 yıldır.
Ağır Ceza Mahkemesi için tutukluluk süresi 5 yıldır.
Terörle Mücadele davalarında 7 yıla kadar istenebilir.

Gözaltının kararına veya tutukluluğun devam etmesi kararlarına da itiraz edilebilir.

Mahkeme Kararına İtiraz

Adil Yargılamanın Gerekliliği (Mahkemeye İtiraz)

Birinci mahkemenin kararı kesin değildir. Bu kararın ardından Denetim prosedürü adı verilen başka bir süreç başlar. Hâkimlerin kararlarında veya hükümlerinde hukuka aykırılık veya bazı hatalar olması mümkündür. Bu nedenle, mahkemeler tarafından alınan kararların denetim prosedürü kapsamında incelemeye açık olması bir hukuk devleti olmak için bir zorunluluktur. Mahkemelerin bireylere zarar vermelerini önlemek için verdiği yasadışı veya hatalı kararların yasal olarak yeniden gözden geçirilmesi talebi, ceza hukukunda itiraz yasal Çözümü olarak adlandırılır.

Mahkemelerin, hâkimlerine ya da savcıların kararlarının kanunlara aykırı olduğu gerekçesi ile bir üst makama yapılan başvuruya itiraz denir, savcılık kararına karşı yapılan itiraza ceza muhakemeleri kanunda hukuki çare denirken mahkeme ve hâkimlerin kararına yapılan itiraza kanun yolu denilir. Ceza hukukunda itiraz kanun yolu şüpheli ya da sanığa daha geniş bir güvence ve koruma sağlama ceza muhakemesi aracıdır.

Ceza M. K. 267 ve 271. maddeleri arası

İtiraz Edilebilen Mahkeme Kararları

Yasaya göre, tüm mahkeme kararlarının temyiz hakkı vardır, ancak mahkeme kararlarına karşı temyiz için yasada açık bir hüküm bulunmalıdır. Ceza hukukunda itiraz kararları aşağıdaki gibidir;

 • Adli kontrol kararı
 • Gözaltı veya gözaltı süresinin uzatılması
 • Tutuklama emri
 • Tutukluluğun devamına karar vermek
 • Tutuklunun serbest bırakılması
 • Tutuklunun serbest bırakma talebinin reddedilmesi
 • Mahkemenin savcının adli kontrol kararını reddetmesi
 • Tüm aşamalarda serbest bırakma taleplerinin reddedilmesi
 • Yargıcın reddini kabul etmemek için mahkeme kararı
 • Web sitesine veya web sitesine erişimi engelleme kararı
 • Hâkimin reddini reddetme kararı
 • Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine sahip olmama kararı
 • Tutanak kâtiplerinin ret taleplerinin reddi
 • Fizik muayene veya kişinin vücudundan numune alma ile ilgili alınan karar
 • Ele geçirilen mülkün iadesi talebinin müsadere edilmesi veya reddedilmesi
 • Koruma önlemlerinden kaynaklanan tazminat taleplerinin reddedilmesi
 • İade talebinin reddedilmesi
 • İddianamenin iadesi
 • Koruma önlemleri kapsamında ödenen tazminatın geri çekilmesi
 • Duruşmaya katılmasına izin vermek için kaçağı ele geçirme kararı
 • Tutuklanan veya hüküm giymiş bir avukatın yasaklanması kararı
 • Duruşmaya devam etme kararı

Yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi veya reddedilmesine ilişkin karar ceza hukuku ile temyiz edilebilir.

Mahkeme Kararına Kimler İtiraz Edebilir?

Şüpheli veya sanığın avukatı, yasal temsilcisi, eşi de temyiz hakkına sahiptir ve tutuklama, gözaltı ve gözaltı süresinin uzatılması kararı da temyiz edilebilir. Tutuklu kişi, tutanak kâtibine veya infaz kurumuna ve cezaevi Müdürlüğüne açıklama yaparak veya dilekçe ile ceza Hukukunda Temyiz Hukuku yoluna başvurabilir.

Ceza M. K. 267 ve 271. maddeleri arası

Tutanak memuru, itirazı kitaba kaydeder ve bir rapor hazırlar ve kişiye bir kopyasını verir. Kurum Müdürüne yapılan itirazda, dilekçe, gerekli işlemler yapıldıktan ve rapor hazırlandıktan hemen sonra ilgili mahkemeye gönderilir ve işlemlerin tamamlanmasından sonra kanunla belirlenen süre içinde nihai hale gelir. Ceza hukukunda, temyiz yasal çözümü, temyiz başvurusunun kararı veren mahkemeye sunulmasını düzenlemiştir.

İtiraz Hukuku Çözümü

İtirazın uygulanması, başvuruya karşı verilen kararın kesinleşmesini engelleyebilir, itirazla ilgili genel hükümler Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 267 ve 271. maddeleri arasında düzenlenir. İtiraz için yasal süre, bildirimden 7 gün sonra başlar. Cumhuriyet savcılığının kovuşturma kararı ile kamuya açık bir dava açma kararını erteleme kararında mağdur olan temyiz yasal çözümüne başvuru süresi 15 gündür. Hâkim veya mahkeme kararlarına katılan şüpheli sanık ve ayrıca mahkemeye katılmayı talep eden veya reddedilenler itirazda bulunabilirler. Mağdur, şikâyetçi ve şüpheli Cumhuriyet savcısının kararına itiraz edebilir.

Ceza Hukukunda Yetkili Makam Temyiz Hukuku

Hâkim itirazı haklı bulursa, kararını otomatik olarak düzeltir, ancak haklı olmadığını düşünürse, itirazı incelemeden sonra üç gün içinde yetkili mahkemeye gönderir. Savcılar tarafından alınan kararlarda doğrudan Sulh Ceza hâkimliğine başvurulur. İtiraz dilekçesinde, karar açıkça yazılmalı ve itirazcının imzası dâhil edilmelidir, dilekçenin geçerli olup olmadığı önemli değildir. Soruşturma aşamasından sorumlu mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi’dir ve kararlarına itiraz aşağıdaki gibi olmalıdır. İtirazın incelenmesi, onu sayı olarak takip eden hâkimin ve son hâkimde bir numaralı hâkimin sorumluluğundadır.

Ceza hukukunda itiraz çözümü; karara itiraz için yetkili mahkeme

Ağır Ceza Mahkemesi yoksa ve sadece bir barış ceza yargıcı varsa, o zaman burada veya yüksek Ceza Mahkemesinin bulunduğu en yakın yerde barış ceza yargıcına aittir. İlk gözaltı kararına itiraz eden Sulh Ceza hâkimliği gözaltı kararını inceleyemez. Diğer ceza mahkemelerinin yargı yetkisine sahip olmadığı tüm davalarda, yargı Mahkemesi asliye ceza mahkemesidir ve bu mahkemeler tarafından alınan kararlar yüksek ceza mahkemesine itiraz edilir. Yüksek ceza Mahkemeleri, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan veya on yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan suçlardır.

Kural olarak, mahkeme kararlarına itiraz edilmesine rağmen, savcılar tarafından verilen kovuşturma kararlarına karşı da yapılabilir. Kanunda aksi belirtilmediği sürece itiraz sadece dosyada incelenir, gerekli görüldüğü takdirde savcıdan sonra avukat veya avukat duyulur. Avukat Melih Saatçi, müvekkillerinin karşılaştığı sıkıntıları, temyiz deneyimlerinde ve deneyimlerinde çözmek için tüm yetkilerini kullanır.

Ceza Hukukunda itiraz Hukuku çözümünün güvencesi Uluslararası Sözleşmelerdir:

Anayasa gibi, uluslararası sözleşmeler, kararların daha yüksek yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından inceleneceğine dair güvence verir. Yargı makamının kararını incelemek zorunda olan otorite doğal olarak daha yüksek bir otoritedir, buna yasal bir çare için başvuruda bulunmak için transfer veya transfer yetkisi denir. Sadece hukuki değil, malzeme muayeneleri belirler dışarı itirazı açık olmak önem taşıyordu aslında. İtirazın incelenmesi makamı gerekli gördüğü takdirde, bu yapılacak incelemeler ve araştırmalar gibi emirleri yapar.

anayasa.gov.tr/