Geriye Dönük Staj Parası Dilekçe Örneği

Staj Ücret Alacağı Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Staj Davası, Staj Yapılan İşletmenin Bağlı Olduğu Kuruma Açılır.

Staj yapılan hastaneler işletme statüsündedir.

Stajın ücretsiz olacağı konusunda sözleşme olsa bile geçersizdir

Staj ücreti mahkeme kararı (ÖZET): Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle usul ve yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, TBK’nun 147/1 maddesi uyarınca alacağın ücret alacağı niteliğinde olması nedeniyle,Davanın zaman aşımı süresi içinde açılmış olmasına, 3308 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca “iş yerlerinde yapılan pratik eğitimin giderlerinin işyerlerince karşılanacağının” hükme bağlanması nedeniyle davacının staj yaptığı işletmenin bağlı olduğu kuruma davayı yöneltmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına,

Staj yapılan hastanelerin 3308 sayılı Yasa kapsamında işletme olarak nitelendirilmesine, Tip 2 sözleşmelerinin işletme müdürü sıfatıyla hastane müdürü tarafından imzalanmasına, stajın ücretsiz olacağı konusunda Tip 2 sözleşmesinde hüküm olsa dahi bu hükmün 3308 sayılı yasanın 25. maddesi hükmü karşısında geçerli olmamasına,

Bu kanuna göre yapılan sözleşmelerde kanun hükümlerine aykırı düzenlemelerin yapılamamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerel mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, davalı kurum vekilinin yerinde görülmeyen istinaf taleplerinin HMK.nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Her ne kadar bilirkişi tarafından ….. yılı yaz staj ücreti alacağının toplama hatası yapılarak xxx TL olarak belirlendiği görülmüş ise de, XXX,xx TL olarak hesaplanması gerektiği, bilirkişi tarafından …. yılı yaz staj ücreti alacağına ilişkin hesaplamanın maddi hatadan kaynaklandığı,

Yargılama aşamasında davalı tarafından …… ayı bordro karşılığında toplam xxxx TL ödeme yapıldığı dikkate alındığında davanın yapılan ödeme miktarı kadarı kadar konusuz kaldığı, davadaki haklılık durumuna göre davanın konusuz kalan kısmına ilişkin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden davalının sorumlu olması gerektiği, davacının talep edebileceği staj ücreti alacağının kalan xxx,xx TL olduğu tespit edildiğinden davalı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir.

3308 sayılı Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca, işletmelerde mesleki eğitim gören çırak, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin staj parası, asgari ücretin yüzde otuzundan az olamaz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı staj paraları ödenecektir.

Avukatlar için Staj Parası Dava dilekçesi

(Adli Yardım Taleplidir)
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
……….

DAVACI : ….

VEKİLİ :..

DAVALI : ……….. Bakanlığı- ANKARA
ADRES : …………… ANKARA
DAVA DEĞERİ : xxx TL
TALEP KONUSU : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla, müvekkile ödenmeyen XXX TL ücret alacağının davalı kurumdan tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil ……………….. ili ……………..ilçesinde x lisesinde 20…-20…. yılları arası eğitim görmüş ve mezun olmuştur. Müvekkil okul müfredatı gereği zorunlu olan stajını … ……… Kurumunda / işyerinde 20..- 20.. eğitim öğretim yılında kesintisiz olarak yapmıştır. Müvekkilim için , eğitim gördüğü okul tarafından stajını kesintisiz şekilde yaptığını gösterir staj dosyası oluşturulmuştur.Mezkur staj dosyası müzekkereyle talep edilebilir.

2) Müvekkil ile davalı kuruma bağlı okul arasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinden doğan ücret alacağı konusunda , Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme gereği müvekkilin tabi olduğu statü okul müdürleri ve öğretmenler tarafından müvekkile bildirilmiş olup, sözleşmenin esasları hakkında bir staj uygulaması izleyeceği hususu vurgulanmıştır. Ayrıca imzalanan sözleşmesinin 5. Maddesinde ‘İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenecektir.’ İbaresi olmasına karşın davalı tarafa bağlı okul tarafından müvekkilime , beceri eğitimine rağmen herhangi bir ödeme yapılmamıştır.Mezkur sözleşme müzekkereyle talep edilebilir.
3)Müvekkilimin staj gördüğü işletme ve okul kurumu arasında ücret ödenmeyeceği konusunda herhangi bir yazılı anlaşma yapılmamıştır. Müvekkilim staj dönemi boyunca ücretinden feragat etmemiş ve herhangi bir ibra sözleşmesi imzalanmamıştır. Böyle bir sözleşmeyi müvekkilim imzalamış olsa bile bu MK md. 2 gereğince dürüstlük kuralına aykırıdır ve o dönemde müvekkilim bu tip bir sözleme yapma fiil ehliyetin de sahip değildir. Kaldı ki 6098 sayılı TBK 420. Maddesi ibrayı sıkı şartlara bağlamıştır. Müvekkilimle imzalanan herhangi bir ücret alacağının kalmayacağına dair sözleşmenin geçerli olabilmesi için; a) yazılılık şartı gerçekleşmiş olmalı, b) ibra tarihinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak bir aylık süre sonrasına ilişkin olmalı, c) ibra konusu alacağı türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalı, d) Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname olarak TBK hükümlerine göre kesin olarak hükümsüzdür.
4)Ayrıca müvekkilimin hak kazanmış olduğu ücret alacağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağıdır. Müvekkilin hak kazanmış olduğu ücret alacağı davalı kurumdan 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 147. maddesinin amir hükmü gereği geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı içinde tahsili mümkündür.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, BK, 3308 Sayılı Kanun ve ilgili diğer yasalar.
KANITLAR : Öğrenci staj dosyası, Sözleşme örneği, ve sair her türlü delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda bahsedilen ve mahkemece resen dikkate alınacak sebeplerle;
1)Müvekkilimin yargılama giderlerini karşılayacak maddi durumunun olmamasından ötürü mahkemeniz nezdinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucu adli yardım talebimizin kabülüne,
2) Müvekkil öğrencinin staj yaptığı okulda, kurum müdürlüğünden staj dosyası ve müvekkille imzalanan sözleşmenin istenmesine,
3)Müvekkilin Staj Dönemine ait zorunlu sigorta kapsamında sigorta bilgileri için SGK dan hizmet dökümünün istenmesine,
4)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla XXX TL ödenmeyen staj ücret alacağının davalıdan alınmasına karar verilmesine,
5)Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…./20…


Staj Parası Alma Dava Süreci 2022

2022 stajyer ücreti 1275 TL. Staj için ücret almayacağım diye sözleşme imzalattırılan meslek lisesi öğrencileri, avukat tutarak ödenmeyen staj ücreti alacağını yasal faiziyle geri alabilir.

Hastane, okul devlet veya özel iş yerleri, stajer olarak çalışan öğrenci ya da velisi staj ücreti ödemeyeceği yönünde sözleşme imzalasa bile yasal değildir.

Öğrenci staj süresinde ücret alamaz ise; Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir. Öğrenci staj parasını mezun olsa bile beş yıl geriye dönük tahsil edecektir.

Toplam stajyer sayısı, kurumun mevcut çalışan sayısının yüzde 10’unu aşması halinde fazladan kabul edilen öğrencilere ücret ödenmeyebilir. Yani 50 kişi çalışan yerde 6 stajyer varsa son kabul edilen öğrenciye staj parası ödenmeyebilir. Bunun gibi sözleşmeler ,mevcut mevzuat emredici hükümlerine uymadığı için geçersiz sayılacaktır.

3308 sayılı yasanın 25. Maddesi

Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin staj ücreti alması kanunla sabittir.
Devlet dairesi veyâ özel kurum stajyer öğrencilere ücret ödemekle yükümlüdür. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığının talimatı var, “ücret almadan, staj yapmayı kabul ederim.” şeklinde sözleşmeler geçersizdir.
Böyle sözleşme imzalayıp para alamayacağını düşünen öğrenci ve mezunlar, avukat vekaleti ile dava açarak bu haklarını geri alabilecekler.

Staj Parası Ödenmesi Hakkında Kanun ve Uygulamalar

 • Staj parası dilekçesi nereye verilir? Ne zaman dilekçe verilir?
  • staj ücreti almak için işletmeye başvurmak şart değildir. Avukat vekaleti ile doğrudan icra takibiyle ücretlerin geri alınması mümkündür. Çalıştığınız yerlerdeki, olumsuz veya oyalayıcı durumlarda doğrudan adli yardım almaktan çekinmeyin. Geriye dönük ödemeler Borçlar Kanununun 147. maddesine göre son 5 yılı kapsar. Beş yıllık zaman aşımı süresi var. Haziran 2017 ayındaki stajın parası en geç Haziran 2022 da dava edilmeli. Alacak davaları 5 yıldan sonra ödenmez.
 • Geriye dönük Staj ödemesi alabilmek için hangi evraklar gerekli?
  • Kişi dilekçesi, Staj Sözleşme, Devamsızlık çizelgesi, SGK Bildirgesi
 • Devlet okullarındaki staj parası verilecek mi?
  • Beceri eğitimi Milli Eğitime bağlı döner sermayesi olmayan anaokulları veya anasınıflarında yapıldı ise yine ücret Bakanlıkça ödenir.Ancak; Beceri Eğitimi aldığına dair sigorta girişi şartı vardır. Bu da okulun sorumluluğundadır.
 • Özel okul öğrencileri staj parası alabilir mi?
  • Evet; devlet / özel tüm öğrenciler staj ücreti alabilir. Ayrıca staj yapılan yer Devlet veya Özel işyeri olsun farketmez; hepsi para ödemek zorundadır..
 • Meslek ve teknik lise, yüksek okul ve üniversite öğrencileri staj parası için dava açabilir mi?
  • Evet, uygulama ,eğitim v.b okul dışındaki kurumlardaki çalışanlar dava açabilir.
 • Ücret almadan staj yapmayı kabul ederim” maddesi imzalasak bile para alabilir miyiz?
 • Ücret alınmayacağına dair sözleşme olsa bile bu hüküm geçersizdir. Çünkü; Anayasaya göre angarya yasaktır.
 • Staj parası için mahkeme, avukat masrafı nedir?
 • Öğrenciler staj ücretini almak için sadece avukat vekaleti ile başka herhangi bir masraf ödemeden paralarını geri alabilirler. Pek çok avukat bu şekilde öğrencilere dava yoluyla staj parası kazandırdılar.
 • Hastanelerde ücret almadan çalıştığımız, geçmiş stajların ücreti faiziyle geri alınır mı?
 • .Öğrenci dava tarihinden 5 yıl geriye dönük tahsil edilir. Daha önce işletmeye ücret ödemesi talep edilmişse tebliğ tarihi faiz başlangıç tarihi sayılacaktır, yoksa dava tarihi itibariyle talepteki miktara faiz işleyecektir.Stajyer öğrenciler işçi olmadıklarından en yüksek banka mevduatı faizi değil, yasal faiz olacaktır.
 • Farklı zamanlarda veya farklı yerlerde staj yapmak suretiyle staj parası ödenir mi?
 • Evet, her iş yeri için ayrı ayrı ödenir.
 • Dava açılırsa asliye hukuk mahkemesi mi, iş mahkemesi mi?
 • Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme stajın yapıldığı yer mahkemesidir.
 • Dava açarsam okul yada iş yerleri beni zor durumda bırakır mı? İşe girmeme engel mi?
 • Hayır, kanuni haklarınızı elde etmeniz öğrenim gördüğünüz okul veya örneğin çalıştığınız hastane idaresini asla etkilemez. İdareler sizin bu şekilde para tahsil ettiğinizden rahatsız olmaz. Kanuni yaptırımlar uygulandığı için çoğu zaman isminiz bile dikkat çekmez.
 • Dava açmam adli sicilime işlenir mi?
 • Hayır. Adli sicil sadece siz suçlu olduğunuzda yazılır.

Staj Alacak Davası Önemli Hususlar

Öğrenciler hiçbir koşulda (ücretsiz çalışacağına dair sözleşme imzalansa bile) ücretsiz çalıştırılamaz.*
En az 20 asıl çalışanı olan iş yeri asgari ücretin en az %30’u kadar para öder.20’den az kişinin çalıştığı iş yeri asgari ücretin en az %15’i kadar para öder.Öğrenciye ödenen asgari ücreti aşmayan ücret her türlü vergiden muaftır.
▷ Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek lisesi öğrencilerinden “staj ücreti” adı altında hiçbir para alınmaması ve yaz stajları hariç mesleki beceri eğitimi yapan tüm öğrencilere staj ücreti ödenmesini karara bağlamıştır.
▷ Staj yapan öğrenci maaş alabilir. Ayrıca bu ücretin bir kısmını devlet ödüyor. 2022 yılı stajer ücreti 1275 lira.
▷ Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler için staj süresine ait sigorta primleri okulları tarafından ödeniyor. Yani işveren için prim ödeme yükümlülüğü söz konusu değil.
▷ Öğrencilerin iş yeri şartlarına ve çalışma düzenine uymaları gerekiyor ancak; iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.
▷ Staj yapan öğrenciler için sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primi ödenir.
▷ Staj süresi emekliliğe sayılmaz.
Çırak maaşı için 14-18 yaşında ve en az ortaokul mezunu olma şartı var.
▷ Stajyer çalıştırma zorunluluğu 2022 yılında İŞKUR, 10 dan fazla asıl çalışanı olan iş yerleri toplam eleman sayısının en az yüzde onu kadar stajyer kabul etmediğinde, 3308 sayılı Kanuna göre mesleki eğitime “katkı payı” ödetiyor ki; staj ücreti vermek daha ucuza mâl oluyor.
▷ Staj alacak davası, İş hukuku alanına girmez; talep edilen paranın miktarı hesaplanabilir olduğundan belirsiz alacak davası açılmaz,
▷ Yapılan sözleşmelerde kanuna aykırı düzenleme yapılamayacağı, devamsızlık çizelgesinin ibraz edilemez ise tam devam gerçekleşmiş gibi hesaplama yapıllır,

STAJ SÖZLEŞMESİ:

Yasaya göre; İşletme yetkilisi, Okul Müdürü ve öğrenci velisinin de imzaladığı “Staj Sözleşmesi”nin staj dosyasında süresiz saklanması zorunludur.

İş yerlerinin Stajyer öğrenci kontenjanının aşılması halinde öğrencinin ücret talebi bulunmadığına dair beyanlarını içeren “Tip II Sözleşme” imzalatması yasaya açıkça aykırılık teşkil eder.

Güncel mevzuata göre hiç bir şekilde ücretsiz Staj yapılamaz.

Örnek Staj Sözleşmesi

İşletmelerde mesleki eğitim gören/staj yapan öğrencilere, mesleki eğitimin devam ettiği sürece yürürlükteki asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret, başlangıçta (………………………………………..) TL’dır. Öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır.

Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde asgari ücrette artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine yansıtılır.”

Öğrenciler işletmelerde yaptıkları staj döneminde Teorik eğitim için haftada iki gün ücretli izinli sayılacaklardır.

İşletmede mesleki eğitimine ve teorik eğitimine özürsüz devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

Daha kapsamlı Staj Sözleşmesi örnekleri:

Meslek Liseleri için Staj Sözleşmesi

Staj ücreti örnek MAHKEME KARARLARI:

Mahkemece …İletmesi /( ….. Hastanesi v.b) ile davacının mezun olduğu okula yazılan müzekkere cevaplarına göre; davacının staj eğitimini …….. eğitim öğretim döneminde güz döneminde…. süre , 2022 yılı yaz döneminde ……. süre staj yaptığı,

Herhangi bir staj ücretinin ödenmediği, staj yapılan işletmede 20’den fazla personel çalışması nedeniyle 3308 Sayılı Kanunu’nun 25. maddesi gereğince davacıya net asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ödenmesi gereken ücret miktarının güz dönemi için (xxxx TL % 30/30 * …. gün = XXXXX,xx TL) ve yaz dönemi için (xxxxxTL % 30/30 * xxxx gün – ….gün devamsızlık =ZZZZZ,zz TL), olmak üzere toplam XxxxXX,xx TL olarak hesaplanmış olup,

Davacı velisinin staj sözleşmesinde imzası bulunmakla birlikte staj ücretinden vazgeçtiğine dair açıkça beyanının bulunmaması ve bu beyan bulunsa bile öğrencinin staj yapması zorunlu olması nedeniyle ücretten vazgeçme beyanının zaruret altında verildiğinin ve staj ücretinin yasadan kaynaklanması nedeniyle davanın kabulü ile Xxxxx,xxTL staj alacağının xxx TL’sinin dava tarihinden bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Staj Ücret Alacak Davası – İstinaf Örnek Karar

ALACAK DAVASI – İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN ALACAK MİKTARI RESEN HESAPLANDIĞI. DAVACININ STAJ YAPTIĞI DÖNEMLERDEKİ DEVAM SÜRESİ VE DAVALI KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI DİKKATE ALINARAK STAJ ÜCRETİ ALACAĞININ NET ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ORANSAL OLARAK YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE HESAPLANDIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ.

ÖZET: İlk derece mahkemesi tarafından alacak miktarı resen hesaplanmış olup, 3308 sayılı Kanun ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca davacının staj yaptığı dönemlerdeki, devam süresi ve davalı kurumda çalışan personel sayısı dikkate alınarak staj ücreti alacağının net asgari ücret üzerinden oransal olarak yöntemine uygun biçimde hesaplandığı, davacının istemini ıslah ettiği ve harcını yatırdığı,

Mahkemece ıslah edilen tutar üzerinden davanın kabulüne karar verildiği görülmüştür. Şu durumda, dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı yasal gerekçelere ve özellikle de delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre ilk derece mahkemesi kararının usul ve esasa uygun olduğu anlaşıldığından davalı idarenin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.