Staj Parası Alma Dava Süreci 2019

2019 stajyer ücreti 548,70 TL. Staj için ücret almayacağım diye sözleşme imzalattırılan meslek lisesi öğrencileri, avukat tutarak ödenmeyen staj ücreti alacağını yasal faiziyle geri alabilir.

Hastane, okul devlet veya özel iş yerleri, stajer olarak çalışan öğrenci ya da velisi staj ücreti ödemeyeceği yönünde sözleşme imzalasa bile yasal değildir.

Öğrenci staj süresinde ücret alamaz ise; Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir. Öğrenci staj parasını mezun olsa bile beş yıl geriye dönük tahsil edecektir.

Toplam stajyer sayısı, kurumun mevcut çalışan sayısının yüzde 10’unu aşması halinde fazladan kabul edilen öğrencilere ücret ödenmeyebilir. Yani 50 kişi çalışan yerde 6 stajyer varsa son kabul edilen öğrenciye staj parası ödenmeyebilir. Bunun gibi sözleşmeler ,mevcut mevzuat emredici hükümlerine uymadığı için geçersiz sayılacaktır.

3308 sayılı yasanın 25. Maddesi

Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin staj ücreti alması kanunla sabittir.
Devlet dairesi veyâ özel kurum stajyer öğrencilere ücret ödemekle yükümlüdür. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığının talimatı var, “ücret almadan, staj yapmayı kabul ederim.” şeklinde sözleşmeler geçersizdir.
Böyle sözleşme imzalayıp para alamayacağını düşünen öğrenci ve mezunlar, avukat vekaleti ile dava açarak bu haklarını geri alabilecekler.

Staj Parası Ödenmesi Hakkında Kanun ve Uygulamalar

 • Staj parası dilekçesi nereye verilir? Ne zaman dilekçe verilir?
  • staj ücreti almak için işletmeye başvurmak şart değildir. Avukat vekaleti ile doğrudan icra takibiyle ücretlerin geri alınması mümkündür. Çalıştığınız yerlerdeki, olumsuz veya oyalayıcı durumlarda doğrudan adli yardım almaktan çekinmeyin. Geriye dönük ödemeler Borçlar Kanununun 147. maddesine göre son 5 yılı kapsar. Beş yıllık zaman aşımı süresi var. Haziran 2014 ayındaki stajın parası en geç Haziran 2019 da dava edilmeli. Alacak davaları 5 yıldan sonra ödenmez.
 • Geriye dönük Staj ödemesi alabilmek için hangi evraklar gerekli?
  • Kişi dilekçesi, Staj Sözleşme, Devamsızlık çizelgesi, SGK Bildirgesi
 • Devlet okullarındaki staj parası verilecek mi?
  • Beceri eğitimi Milli Eğitime bağlı döner sermayesi olmayan anaokulları veya anasınıflarında yapıldı ise yine ücret Bakanlıkça ödenir.Ancak; Beceri Eğitimi aldığına dair sigorta girişi şartı vardır. Bu da okulun sorumluluğundadır.
 • Özel okul öğrencileri staj parası alabilir mi?
  • Evet; devlet / özel tüm öğrenciler staj ücreti alabilir. Ayrıca staj yapılan yer Devlet veya Özel işyeri olsun farketmez; hepsi para ödemek zorundadır..
 • Meslek ve teknik lise, yüksek okul ve üniversite öğrencileri staj parası için dava açabilir mi?
  • Evet, uygulama ,eğitim v.b okul dışındaki kurumlardaki çalışanlar dava açabilir.
 • Ücret almadan staj yapmayı kabul ederim” maddesi imzalasak bile para alabilir miyiz?
 • Ücret alınmayacağına dair sözleşme olsa bile bu hüküm geçersizdir. Çünkü; Anayasaya göre angarya yasaktır.
 • Staj parası için mahkeme, avukat masrafı nedir?
 • Öğrenciler staj ücretini almak için sadece avukat vekaleti ile başka herhangi bir masraf ödemeden paralarını geri alabilirler. Pek çok avukat bu şekilde öğrencilere dava yoluyla staj parası kazandırdılar.
 • Hastanelerde ücret almadan çalıştığımız, geçmiş stajların ücreti faiziyle geri alınır mı?
 • .Öğrenci dava tarihinden 5 yıl geriye dönük tahsil edilir. Daha önce işletmeye ücret ödemesi talep edilmişse tebliğ tarihi faiz başlangıç tarihi sayılacaktır, yoksa dava tarihi itibariyle talepteki miktara faiz işleyecektir.Stajyer öğrenciler işçi olmadıklarından en yüksek banka mevduatı faizi değil, yasal faiz olacaktır.
 • Farklı zamanlarda veya farklı yerlerde staj yapmak suretiyle staj parası ödenir mi?
 • Evet, her iş yeri için ayrı ayrı ödenir.
 • Dava açılırsa asliye hukuk mahkemesi mi, iş mahkemesi mi?
 • Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme stajın yapıldığı yer mahkemesidir.
 • Dava açarsam okul yada iş yerleri beni zor durumda bırakır mı? İşe girmeme engel mi?
 • Hayır, kanuni haklarınızı elde etmeniz öğrenim gördüğünüz okul veya örneğin çalıştığınız hastane idaresini asla etkilemez. İdareler sizin bu şekilde para tahsil ettiğinizden rahatsız olmaz. Kanuni yaptırımlar uygulandığı için çoğu zaman isminiz bile dikkat çekmez.
 • Dava açmam adli sicilime işlenir mi?
 • Hayır. Adli sicil sadece siz suçlu olduğunuzda yazılır.

Staj Alacak Davası Önemli Hususlar

Öğrenciler hiçbir koşulda (ücretsiz çalışacağına dair sözleşme imzalansa bile) ücretsiz çalıştırılamaz.*
En az 20 asıl çalışanı olan iş yeri asgari ücretin en az %30’u kadar para öder.20’den az kişinin çalıştığı iş yeri asgari ücretin en az %15’i kadar para öder.Öğrenciye ödenen asgari ücreti aşmayan ücret her türlü vergiden muaftır.
▷ Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek lisesi öğrencilerinden “staj ücreti” adı altında hiçbir para alınmaması ve yaz stajları hariç mesleki beceri eğitimi yapan tüm öğrencilere staj ücreti ödenmesini karara bağlamıştır.
▷ Staj yapan öğrenci maaş alabilir. Ayrıca bu ücretin bir kısmını devlet ödüyor. 2019 yılı stajer ücreti 548 lira.
▷ Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler için staj süresine ait sigorta primleri okulları tarafından ödeniyor. Yani işveren için prim ödeme yükümlülüğü söz konusu değil.
▷ Öğrencilerin iş yeri şartlarına ve çalışma düzenine uymaları gerekiyor ancak; iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.
▷ Staj yapan öğrenciler için sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primi ödenir.
▷ Staj süresi emekliliğe sayılmaz.
Çırak maaşı için 14-18 yaşında ve en az ortaokul mezunu olma şartı var.
▷ Stajyer çalıştırma zorunluluğu 2019 yılında İŞKUR, 10 dan fazla asıl çalışanı olan iş yerleri toplam eleman sayısının en az yüzde onu kadar stajyer kabul etmediğinde, 3308 sayılı Kanuna göre mesleki eğitime “katkı payı” ödetiyor ki; staj ücreti vermek daha ucuza mâl oluyor.
▷ Staj alacak davası, İş hukuku alanına girmez; talep edilen paranın miktarı hesaplanabilir olduğundan belirsiz alacak davası açılmaz,
▷ Yapılan sözleşmelerde kanuna aykırı düzenleme yapılamayacağı, devamsızlık çizelgesinin ibraz edilemez ise tam devam gerçekleşmiş gibi hesaplama yapıllır,

STAJ SÖZLEŞMESİ:

Yasaya göre; İşletme yetkilisi, Okul Müdürü ve öğrenci velisinin de imzaladığı “Staj Sözleşmesi”nin staj dosyasında süresiz saklanması zorunludur.

İş yerlerinin Stajyer öğrenci kontenjanının aşılması halinde öğrencinin ücret talebi bulunmadığına dair beyanlarını içeren “Tip II Sözleşme” imzalatması yasaya açıkça aykırılık teşkil eder.

Güncel mevzuata göre hiç bir şekilde ücretsiz Staj yapılamaz.

Örnek Staj Sözleşmesi

İşletmelerde mesleki eğitim gören/staj yapan öğrencilere, mesleki eğitimin devam ettiği sürece yürürlükteki asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret, başlangıçta (………………………………………..) TL’dır. Öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır.

Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde asgari ücrette artış olması halinde, bu artışlar aynı oranda öğrencinin ücretine yansıtılır.”

Öğrenciler işletmelerde yaptıkları staj döneminde Teorik eğitim için haftada iki gün ücretli izinli sayılacaklardır.

İşletmede mesleki eğitimine ve teorik eğitimine özürsüz devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

Daha kapsamlı Staj Sözleşmesi örnekleri:

Meslek Liseleri için Staj Sözleşmesi

Staj ücreti örnek MAHKEME KARARLARI:

Mahkemece …İletmesi /( ….. Hastanesi v.b) ile davacının mezun olduğu okula yazılan müzekkere cevaplarına göre; davacının staj eğitimini …….. eğitim öğretim döneminde güz döneminde…. süre , yaz döneminde ……. süre staj yaptığı,

Herhangi bir staj ücretinin ödenmediği, staj yapılan işletmede 20’den fazla personel çalışması nedeniyle 3308 Sayılı Kanunu’nun 25. maddesi gereğince davacıya net asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ödenmesi gereken ücret miktarının güz dönemi için (xxxx TL % 30/30 * …. gün = XXXXX,xx TL) ve yaz dönemi için (xxxxxTL % 30/30 * xxxx gün – ….gün devamsızlık =ZZZZZ,zz TL), olmak üzere toplam XxxxXX,xx TL olarak hesaplanmış olup,

Davacı velisinin staj sözleşmesinde imzası bulunmakla birlikte staj ücretinden vazgeçtiğine dair açıkça beyanının bulunmaması ve bu beyan bulunsa bile öğrencinin staj yapması zorunlu olması nedeniyle ücretten vazgeçme beyanının zaruret altında verildiğinin ve staj ücretinin yasadan kaynaklanması nedeniyle davanın kabulü ile Xxxxx,xxTL staj alacağının xxx TL’sinin dava tarihinden bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Staj Ücret Alacak Davası – İstinaf Örnek Karar

ALACAK DAVASI – İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN ALACAK MİKTARI RESEN HESAPLANDIĞI. DAVACININ STAJ YAPTIĞI DÖNEMLERDEKİ DEVAM SÜRESİ VE DAVALI KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI DİKKATE ALINARAK STAJ ÜCRETİ ALACAĞININ NET ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ORANSAL OLARAK YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE HESAPLANDIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ.

ÖZET: İlk derece mahkemesi tarafından alacak miktarı resen hesaplanmış olup, 3308 sayılı Kanun ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca davacının staj yaptığı dönemlerdeki, devam süresi ve davalı kurumda çalışan personel sayısı dikkate alınarak staj ücreti alacağının net asgari ücret üzerinden oransal olarak yöntemine uygun biçimde hesaplandığı, davacının istemini ıslah ettiği ve harcını yatırdığı,

Mahkemece ıslah edilen tutar üzerinden davanın kabulüne karar verildiği görülmüştür. Şu durumda, dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı yasal gerekçelere ve özellikle de delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre ilk derece mahkemesi kararının usul ve esasa uygun olduğu anlaşıldığından davalı idarenin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

Hangi Avukat, Sizin için En iyi Avukat demektir?

Herhangi bir nedenle avukata ihtiyacınız olduğunda göreceksiniz ki; mesafeli baktığımız pek çok avukat iyi insandır. Başınız dertteyse veya haksızlığa uğramışsanız, sizi teskin edip, çözüm önerileriyle yaşantınızı düzene koymanızda mutlaka iyi bir avukat rehberlik etmelidir. Bir avukat görüşmesi yaparken kendinizi rahat hissetmelisiniz. Avukat tavsiye ve rehberliğini kabul etmeye istekli olduğunuzdan emin olun. Bazen, avukatın görevi, duymak istemediğiniz şeyleri size söylemektir.
Sevdiklerimiz için bazı durumlarda örneğin; “bunama (alzheimer)” gibi rahatsızlıklar baş gösteriyorsa tam teşhis konulmadan önce bir avukata vekalet vermek en iyi çözümdür. Avukata Vekalet Verme süresi: Aksi istenmedikçe vekaletname geçerliliğini kaybetmez.

 • İşyeri için en iyi avukat ile anlaşmak diğer tüm çalışan seçimlerinden önemlidir. İşyeri Avukatı adeta emniyet kemeri gibidir, ne zaman hayat kurtaracağı belli olmaz. Küçük veya büyük işyeri ve işletmeler için Avukat;
 • İş sözleşmesi,
 • Çalışan sorunları,
 • Kredi ve iflas konuları,
 • Tüketici şikayetleri,
 • Kiralama, leasing sözleşmesi,
 • İşçi tazminatı, Sosyal Güvenlik Yardımları,
 • Yasal hak ve yükümlülükler,
 • Mahkemede temsil konularında yetkilidir.

Emlak satın alma sözleşmesi, sizinle satıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir evraktır. Diyelim ki, satıcı sizi avukat bulundurmadan sözleşme imzalamaya ikna etti. Böyle bir durumda 5 gün içinde seçeceğiniz bir avukat tarafından sözleşmenin gözden geçirilmesi o zaman geçerlik kazanması şartını da ekletin.
Avukat ücretleri çok çeşitlidir. İyi bir avukat, durumunuzu değerlendirmenin ne kadar maliyeti olduğunu en baştan tahmin eder. İyi bir avukat, anlaşılmaz hukuk terimlerine başvurmadan olacakları açık ve net bir şekilde anlatır. Daha sonra, bir karar vermenize yardımcı olacak risk değerlendirmesi yapar. Adliye ile bir randevunuz varsa, daha sakin ortamda avukat bürosunda bazen önleyici kısa bir istişare ile hukuk yardımı almak aylar yıllar alacak süreçten son derece ucuzdur.

Pes Etmeyin; Başarmanın Tek Yolu, Hata Yapmaktır

çok çalışmak kazandırır.

Pes etmeyin! Başarmanın tek yolu budur. Başarısızlıktan sonra ayaktaysanız bundan daha önemli bir beceri yoktur.

Sen hayatta iken her şey mümkündür . Ölüm, teslim olmanın tek geçerli sebebidir. Canlı ve iyi durumdayken, hedefinize ulaşmak için sınırsız sayıda girişiminiz var.
Gerçekçi ol . İlk kez bir şey yapmak güzel, ama bu herşeyi aynı anda bırakmak için bir sebep değil. Hatalar olacak, yanlışlar olacak, ama her iki deneyim de olacak.
Düşündüğünden daha güçlüsün . Küçük bir problemin seni durdurma şansı yok. Okumaya devam et “Pes Etmeyin; Başarmanın Tek Yolu, Hata Yapmaktır”

Trafik Kazası Sonrası Etkileri

trafik kazası, alanya avukat, gazipaşa avukat
Trafik Kazası, Alanya avukat, Gazipaşa Avukat

Alanya Avukat Bürosu, Hukuk web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Alanya, Gazipaşa çevresinde çalışan avukat olarak, yaralanma yaşanan trafik kazası sonrasında tatsız hayatınızda gelişmeler olacaktır. Bu durum trafik kazası taraflarının her ikisi içinde hayli zordur.

İlk önce yapabileceğiniz en önemli şeyler,
Trafik Kazasını Değerlendirin

Profesyonel bir avukatın yardımı olmadan bir kişisel yaralanma iddiası yapıyorsanız, tüm davanızı oluşturmaktan sorumlu olacaksınız. Bunun için yapmanız gereken:

 • Gerekli kanıtı topla, İlgili tüm taraflarla iletişim kurun (doktor, sigorta görevlileri, polis memurları, görgü tanıkları vb.)
 • Gerekli belgeleri doldurun
 • Sigorta şirketi taleplerinizi kabul etmeyecekse, davanızı mahkemeye götürmeye hazır olun.
 • Bir kazada ciddi şekilde yaralandın mı?
 • Bu yaralanmalar hayatınızı önemli ölçüde etkiledi mi?
 • Bu kazaya, tazminat almaya çalıştığınız tarafın neden olduğu (en azından kısmen) ispata açık mı?

İleriki Yaşamınıza Olan Masraf ve Etkileri

Yaramalı bir  kazanın mali etkisi ilk anda az olabilir. Ancak bu yaralanmaların gelecekteki geçiminizi nasıl etkileyeceğini hesaplamak, dava sürecinin önemli bir parçasıdır. Aslında, gelecekteki zararlar genellikle çarpışma sırasında maruz kaldığınız zararlardan çok daha büyüktür.

Trafik Kazası Sonrası;

 • İş gücü kaybı nedeniyle azalan gelir,
 • Devam eden sağlık giderleri,
 • Fiziksel veya duygusal terapi maliyeti

Çok istekli olmayın

Çoğu insan sadece maddi zararın hemen giderilmesini istiyor ve sigorta şirketleri bunu biliyor. Yaralı, stres altındaki bireylerin hak edebileceklerinden daha azını kabul etmeleri için düşük teklifler sunacaklar. Bu yüzden yaralanmanızın ne kadar önemli olabileceğini anlamanız şart.

Çektiğiniz tüm masrafları (ve gelecekte yaşayacağınız zararları) karşılayacak bir anlaşmaya varmak için sigorta şirketi ile pazarlık yapmak hakkınızdır (ve yükümlülüğünüz).

Avukat yardımı olmadan; kişisel bir sakatlık iddiası ve müzakere zorunluluğu ile ilgili çalışmaların çokluğu nedeniyle hak ettiğin tazminatı almanız yıllar alabilir.

Kaza mağdurları, ciddi ve uzun süreli yaralanmalarla değiştirilemez bir şekilde, depresyon gibi duygusal sorunlara da maruz kalabilir.

Boşanma Avukatı: En iyi Tavsiyeler

boşanma avukatı ne kazandırır

Boşanma aşamasındaysanız, eşinizle birlikte temel kararlar alınmalıdır. Boşanma tavsiyeleri ve desteği için benzer durumlarla size göre daha çok karşılaşan iyi bir boşanma avukatı ile görüşmeniz yararınıza olacaktır.
Genel Hatlarıyla Boşanma Davaları Nasıl İşler:

  • Karar vermeniz gereken temel konular:
 • Özellikle yaşı küçük çocukların olduğu durumunda boşanma şartlarınızı yerine getirirken önemli ve zor kararlar alınmalıdır.
 • Çocuklarınızın fiziksel gözetimini kim üstlenecek?
 • Çocuklarınızın yasal gözetimi kimde olacak?
 • Sadece bir kişi çocuk velayetine sahip olacaksa, diğer ebeveynin ziyaret hakları nasıl olacak?
 • Hangi ebeveyn çocuk için nafaka ödeyecek, ödemeler ne kadar olacak ve ödemeler ne zaman bitecek?
 • Okul eğitimi, ders, okul sonrası aktiviteler, yaz kampı vb. gibi çocuklarla ilgili masrafları kim ödeyecek?
 • Siz veya eşiniz diğer eş desteği (nafaka olarak da bilinir) ödeyecek misiniz?
 • Bu destek ödemeleri ne kadar olacak?
 • Maddi varlıklarınız ve evlilik borçlarınız nelerdir?
 • Medeni varlıklarınızın değerinin ne kadarı evlilik sonrası edinildi?
  Boşanma Avukatı Tutmak

Güvenilir bir boşanma avukatı tutmak; boşanma davası açmaya karar vermenizden boşanma sonuna kadar ya da sınırlı bir danışma temelinde avukatla birlikte çalışabilirsiniz.

Avukatınız boşanmanızın maliyetini, seyrini ve sonucunu etkiler.  Doğru Boşanma Avukatı sizin için, aşağıdaki sorunlara daha makul çözümler getirecektir.

 • Boşanma davasının güçlü ve zayıf yanlarını net olarak tespit eder.
 • Eşinizin şiddet gösterebileceğini düşünüyorsanız ya da saldırıya uğrama tehlikesi yaşıyorsanız bir güvenlik planı geliştirir. Ayrıca aile içi şiddet önleyici birimlerini daha etkin harekete geçirir.
 • Mutsuz giden evliliğiniz için günlük hayatta sakin olmanızı ve bakış açınızı değiştirmenizi sağlar.

Avukata Vekalet Verme

AVUKATA VEKALET VERME

Avukata Vekalet Vermek için Gerekli Belgeler:
Avukata vekaletname verme için nüfus cüzdanı ile notere gidiniz.

Boşanma Davası Avukat Vekaletname vermek için ayrıca iki fotoğraf lazım. “BOŞANMA DAVASI” ibaresi ve “eşin ismi” açıkça belirtilmesi zorunludur.

Şirket için Avukata vekaletname verilecekse imza sirküleri ve yetki belgesi gerekir. Şirket yetkilisi hem şirketi adına hem de kendisi için tek bir vekaletname çıkarmak isterse “şirket adına vekaleten şahsı adına asaleten ibaresi” yazdırmalıdır.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışında yerli-yabancı herkes o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletname belgesi olsa bile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarında onaylanmış olması “Apostille Convention” şarttır.

Avukata Vekaletname Verme Noter Ücreti 2018 Yılı için 90 – 120 TL

Avukata vekalet verirken nelere dikkat edilmeli

Vekaletin süresi aksini istemedikçe sona ermez.

Avukat vekaleti nasıl geri alınır?

Basitçe Avukat – Müvekkil arasında karşılıklı imzalı vekillik sıfatının sona erdiği imzalı sözleşme yeterlidir, o tarihten sonra aykırı davranan taraf sorumlu tutulabilir. Banka ve tapu işleri için Noter azilnamesi alıp ilgili işyerine bir nüshasının verilmesi daha garantili tercih olacaktır. Okumaya devam et “Avukata Vekalet Verme”

Avukat Tutmadan Mahkeme Sonucu Ne Olur

Alanya Avukatları

Dava ettiğiniz kişinin bir avukat tuttuğunu ve kendisinin ortalarda olmadığınızı fark ederseniz, muhtemelen sizin de bir avukat ihtiyacınız olacaktır. Sonuçta, sanıkların profesyonel yardım almasını haksız avantaj gibi görünen şeylerin olmasını istemezsiniz.

Davanızı bir avukat olmadan başlatırsanız ve sanık avukat tutarsa, genellikle mahkemeyi avukat lehine çevirmeye almaya hak kazanır. Örneğin:

Araba kazasında davalıyı arabanıza hasar için dava edersiniz. Davalı, bir avukatla birlikte ortaya çıkıyor çünkü otomobil sigortası poliçesinde, sigorta şirketinin sigortalıyı tüm şartlarda savunması gerekiyor olabilir.

İnsanlar hukuksal yardım almadan kanunlarla boğuşmaktan korkarlar.

Eğer bir şirketi dava ediyorsanız, mümkünse bir avukat tutmak akıllıca olacaktır. İşletmeler, yaşayan, nefes alan bireyleri değil, tüm mahkeme süreçlerinde bilançolarını göz önünde tutar.

Bir şirketi dava ediyorsanız, şirketlerin temsil edilmesine ilişkin genel şartlar nedeniyle diğer taraftan bir avukatla karşılaşmaya hazırlıklı olun. Kurumsal bir davalının avukat tutması gerekebileceği gerçeği, sizin bir avukata sahip olup olmadığınız fark edince işleri kolaylaşır.

Mahkemeler, farklı taraflar ve farklı koşullar için farklı kurallarla çalışırlar:

Dava sürecinde avukat tarafından temsil edilmesi gereken bir işletme iseniz ve şikayet ettiğinizde bunu bilmiyordunuz, muhtemelen mahkeme bu şartı size bildirecek ve size kısa bir süre izin verecektir.

Bir avukat kullanmamayı seçerseniz, davayı getiren kişi otomatik olarak kazanır. Bunun nedeni, yasanın işyerinde danışmanlık yapması gerektiğidir; yoksa sanki iş mahkemede yokmuş gibi olur.

Devletlerin çoğulcu yararlanım ilkesinden dolayı, resmi bir ofisi dava etmeye kalktığınızda idari mahkeme, muhtemelen davanızı görüşmeyi bile reddetmek isteyecektir.

Avukat Gerekli mi?

Avukata danışmak neden ücretli?
Avukata bürosunda soru sorabilirsiniz sohbet, tanışma hal bildirimi kapsamında tabiî ki de ücret talep edilmez. Ancak; hukuki danışmanlık hizmeti alındığı takdirde yasal ücret alınır. Hukuki danışmanlık davanın sonucunu ve süresini lehte etkileyebilecek çözüm önerileridir.

Acaba avukat tutmasam ne zararı olur?
Avukat tutmak genellikle mecburi değildir. Davanızı kendiniz açıp, belli süreçleri takip ederek kendi adaletinizi arayabilirsiniz. Adliye binasına girdiğinizde hangi odaya gideceğinizi bile üç kişiye sormadan bulmak çok zor. Okumaya devam et “Avukat Gerekli mi?”

Trafik Kazası ya da İhmal Sonucu Ölüm Davaları

alanya avukat

Bir trafik kazası veyâ tıbbi ihmallerinden dolayı yakınlarını kaybetmiş kişilere yardım ediyoruz. Eceliyle ölüm ve kişisel yaralanmalarda bile acınız dayanılmaz. Herhangi bir tazminat üzüntünüzü telafi edemezken; aniden ve hatalı sürüş, ihmal veya kasıtlı olarak trafi kazası neticesinde ölüm gerçekleştiğinde, bunu kabul etmek daha zorlaşır.
Alanya Avukat Büromuz, sevdiklerinizin haklarını kaybetmemeniz için adalet arayışınızda size yardımcı oluyor.

Genel olarak, kaza ve ihmal sonrası ölüm vakaları çok karmaşıktır. Vefat edenin ailesi mali olarak ve duygusal olarak ayrı ayrı tükenmektedir. Çeşitli finansal ve manevi cephelerde tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Cenaze ve ilgili masraflar,
Duygusal ve zihinsel acılar,
Tıbbi ağrı ve acı,
Gelecekteki ücret kayıplarında- iş gücü kaybı,
Hayata bağlılık ve arkadaşlık kaybı,
Çocukların denetim ve rehberlik kaybı gibi faktörler dava dosyasına eklenebilir.

Trajik kayıplarınızın acısını iyileştiremeyiz. Fakat tüm hukuki konularda size yardımcı olacak yetkinliğe sahibiz. Size duygusal ve yasal destek veriyoruz. Adaleti elde edene kadar bunun için hukuki ve ahlaki olarak mücadele ediyoruz.

Avukat için Elektronik Defter Beyan Sistemi Mecburi

T.C. Maliye Bakanlığı Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Avukat Hizmetleri için 01.01.2018 tarihinden itibaren Elektronik Defter-Beyan Sistemi kullanma şartı getirdi.

Avukat, Elektronik Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorundadır.
Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaklardır.

Defter Beyan Sistemi; Beyanname, bildirim, dilekçeler, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda düzenlemesine imkan veren Sistemdir. Avukat, kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaktır.
İsteyen ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanabilir.

Okumaya devam et “Avukat için Elektronik Defter Beyan Sistemi Mecburi”